Απώλεια βάρους κατά τον θηλασμό. Διατροφή στον θηλασμό


Στη συνέχεια η ποσότητα των ούρων αυξάνεται και έως το τέ- λος της πρώτης εβδομάδας το βρέφος ουρεί τουλάχιστον 6 φο- ρές την ημέρα και τα ούρα είναι διαυγή ή υποκίτρινα.

απώλεια βάρους κατά τον θηλασμό

Τις πρώτες μέρες ζωής είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική η παρακολούθηση του ικτέρου, έτσι ώστε να γίνει έγκαιρη διάγνω- ση και αντιμετώπιση της σοβαρής υπερχολερυθριναιμίας. Είναι γνωστό ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύ- νου για την εμφάνιση υπερχολερυθριναιμίας είναι ο αποκλειστι- κός μητρικός θηλασμός, ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν εξελίσσεται ομαλά π.

απώλεια βάρους κατά τον θηλασμό

Προκειμένου να αποφευχθεί ο ίκτερος λόγω μητρικού θηλασμού απώλεια βάρους κατά τον θηλασμό η αφυδάτωση του νεογνού, συστήνεται συχνότητα γευμάτων την ημέρα μέχρι την εδραίωση της γαλουχίας,ε- νώ στη συνέχεια τα γεύματα μπορεί να μειωθούν, ανάλογα φυσι- κά με τις απαιτήσεις του βρέφους.

Αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, το θηλάζον βρέφος εί- ναι σημαντικό να επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες και στη συνέ- χεια ανάλογα με την κρίση του παιδιάτρου.

απώλεια βάρους κατά τον θηλασμό

Όσον αφορά την πα- ρακολούθηση του βάρους του θηλάζοντος βρέφους ο ΠΟΥ συ- στήνει αυτή να γίνεται με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης που δη- μοσίευσε το