Σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep.


Αξιολόγηση της κόπωσης στη νόσο του Parkinson Ενδιαφέρον για την έρευνα Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η αξιολόγηση της κόπωσης σε ασθενείς με νόσο του Parkinson με τη βοήθεια της Κλίμακας Βαρύτητας της Κόπωσης [Fatigue Severity Scale FSS ].

3 tips για απώλεια βάρους / Maria Voutiraki

Η μελέτη μας είχε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε αξιολόγηση της εγκυρότητας και σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep αξιοπιστίας της κλίμακας FSS σε ελληνική μετάφραση, ενώ στη δεύτερη αξιολογήθηκε η κόπωση σε σχέση με τις άλλες κλινικές παραμέτρους της νόσου.

Μελετήθηκαν ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο του Parkinson,χωρίς άνοια ή άλλη συστηματική πάθηση, που θα μπορούσε να επιφέρει κόπωση και φυσιολογικοί μάρτυρες. Επιπλέον οι ασθενείς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Beck Depression Inventory προκειμένου να ανιχνευθεί η παρουσία κατάθλιψης και το ερωτηματολόγιο MOS Item Short-Form Health Survey SFώστε η υποκλίμακα του "Ενεργητικότητα-Κόπωση" να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συγχρονικής εγκυρότητας της κλίμακας FSS.

Η εσωτερική συνάφεια της κλίμακας FSS ήταν άριστη και η συγχρονική της εγκυρότητα ικανοποιητική. Οι παρκινσονικοί ασθενείς είχαν υψηλότερη μέση βαθμολογία 4. Η αρχική διερεύνση της σχέσης της κόπωσης με τις διάφορες κλινικές παραμέτρους της νόσου ανέδειξε σαν κύριο συσχετιζόμενο παράγοντα την κατάθλιψη. Η επανεξέταση των δεδομένων όμως, σε υποομάδα παρκινσονικών χωρίς κατάθλιψη, έδειξε ότι η κόπωση σχετίζεται άμεσα με τα κινητικά συμπτώματα της νόσου. Αξιοπιστία και εγκυρότητα της δοκιμής δυναμικής πλατφόρμας mCTSIB για την αξιολόγηση της ισορροπίας σε έναν πληθυσμό ηλικιωμένων γυναικών που ζουν στην κοινότητα.

Μέθοδος: εξασθενημένες κάψουλες άνω των 65 ετών, κάτοικοι της κοινότητας μέσης ηλικίας 71,8 SD±6, που κυμαίνεται από 65 έως 91 ετών, εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο ως προς τη στάση Clinical Test of Sensory Interaction on Balance mCTSIB του συστήματος Biodex Balance SD και του Ελληνικού Mini-Best Test miniBESTest-GR για την αξιολόγηση της ταυτόχρονης εγκυρότητας, με 24 να υποβάλλονται σε δεύτερη μέτρηση μετά από μία εβδομάδα για να ελεγχθεί η αξιοπιστία της μεθόδου.

Η αξιοπιστία δοκιμής-επαναδοκιμής μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης εντός της τάξης ICC χρησιμοποιώντας ένα αμφίδρομο μοντέλο απλής μέτρησης απόλυτης συμφωνίας μικτών επιδράσεων, μεταξύ των δύο μετρήσεων.

Συμπέρασμα: Το τεστ mCTSIB από το BBS έχει μέτρια εγκυρότητα και αξιοπιστία για την αξιολόγηση της ισορροπίας σε ηλικιωμένες γυναίκες που ζουν στην κοινότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου. Αξιοπιστία και εγκυρότητα της Ελληνικής έκδοσης της κλίμακας για του ηλικιωμένους του Kogan Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης Ο σκοπός της εργασίας ήταν να σταθμίσει σε Ελληνικό πληθυσμό την Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan «Κλίμακα των Ηλικιωμένων».

  1. Nature's Plus Spiru-Tein Cappuccino gr - Συμπλήρωμα σε σκόνη, αδυνάτισμα - Vita4you
  2. Αποτελεσματικοί γρήγοροι τρόποι για να χάσετε λίπος στα χέρια
  3. Δίαιτα κετόνης
  4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  5. Μενού διατροφής rina ημέρα 4
  6. Επιδόρπιο Ice Cream Sandwich με gingerbread 2 πλάκες gingerbread με μισό φλιτζάνι παγωτό με χαμηλά λιπαρά Πληροφορίες ημερήσιας διατροφής: 1.

Η εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της πρώτης συγγραφέως. Το ερωτηματολόγιο του Kogan μεταφράστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με τις οδηγίες του συγγραφέα και δόθηκε στους φοιτητές για συμπλήρωση. Η κλίμακα βρέθηκε επίσης να διαχωρίζει μεταξύ πρωτοετών και τελειοφοίτων φοιτητών ως προς την επίδραση της εκπαίδευσής τους στις στάσεις τους προς τους ηλικιωμένους.

Ή Ελληνική μετάφραση του ερωτηματολογίου του Kogan επομένως βρέθηκε κατάλληλο για χρήση του στα πλαίσια της παρούσας μελέτης.

H κατάθλιψη στους ηλικιωμένους και η αντιμετώπισή της με ηλεκτροσπασμοθεραπεία Ενδιαφέρον για την έρευνα ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ΗΣΘ στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης των ηλικιωμένων, καθώς και η συμμόρφωση των ασθενών στην εφαρμογή της.

Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια από χρόνιους ασθενείς. Η εσωτερική συνέπεια και αξιοπιστία καθορίστηκαν με τον υπολογισμό του συντελεστή άλφα του Cronbach. Διεξήχθη επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων CFA προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Δείχνει υψηλή αξιοπιστία και εσωτερική συνέπεια, επεκτείνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής αυτού του εργαλείου σε ελληνόφωνους χρόνιους ασθενείς. Μέθοδος: Για τη διαπολιτισμική προσαρμογή, χρησιμοποιήθηκε από τέσσερις δίγλωσσους μεταφραστές η διαδικασία back-translation.

Όλα τα ερωτηματολόγια και οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν μετά από ημέρες για να διερευνηθεί η επαναληψιμότητα. Αποτελέσματα: Η εγκυρότητα του περιεχομένου επιτεύχθηκε καθώς όλοι οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι το ερωτηματολόγιο ήταν κατάλληλο και κατανοητό. Συμπεράσματα: Το ελληνικό FES-I ήταν έγκυρο, αξιόπιστο, κατανοητό και αποδεκτό για το εξεταζόμενο δείγμα και μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί σε διαπολιτισμική έρευνα και πρακτική αποκατάστασης.

Διαπολιτισμική προσαρμογή και επικύρωση της ελληνικής έκδοσης του SARC-F για την αξιολόγηση της σαρκοπενίας σε Έλληνες μεγαλύτερους ενήλικες Ενδιαφέρον για την έρευνα Στόχος: Μετάφραση και επικύρωση στα ελληνικά, το ερωτηματολόγιο SARC-F, ένα εργαλείο διαλογής για σαρκοπενία Μέθοδοι: Το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε πίσω και πολιτισμικά προσαρμόστηκε στα ελληνικά σύμφωνα με τις οδηγίες που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αξιολογήθηκε η εσωτερική συνοχή, η δοκιμή-δοκιμή και η αξιοπιστία μεταξύ των σχέσεων. Η εγκυρότητα ευαισθησία, εξειδίκευση, προγνωστική θετική τιμή και αρνητική τιμή πρόβλεψης εκτιμήθηκε έναντι του ορισμού της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τη Σαρκοπενία σε ηλικιωμένους EWGSOP2η οποία θεωρείται χρυσό πρότυπο.

Διεξήχθη επίσης η χαρακτηριστική ανάλυση λειτουργίας δέκτη για τον υπολογισμό της περιοχής κάτω από την καμπύλη. Η ευαισθησία του εργαλείου για τη σαρκοπενία ήταν 34,4 και η ειδικότητα ήταν 93,2.

σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep βιταμίνες για τη λαχτάρα για ζάχαρη

Το κύριο καθήκον μας ήταν να αξιολογήσουμε την ενεργοποίηση της λεκτικής μνήμης της μητρικής γλώσσας κάτω από διαφορετικές μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις εκμάθηση ξένων γλωσσών, προπόνηση και εκμάθηση υπολογιστών, υγιεινή ύπνου και περπάτημα που έχουν σχεδιαστεί για Έλληνες ηλικιωμένους ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με Ήπια Γνωστική Διαταραχή MCI.

Μέσα από την έρευνά μας, στοχεύσαμε στην ενεργοποίηση της σχετικής τοπικής αγοράς υπηρεσιών, ώστε να διευρύνουν το πεδίο και την αποστολή τους και να συμπεριλάβουν τους πελάτες MCI, ως το πρώτο βήμα της επανένταξής τους στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι οι πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις ήταν η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η κατάρτιση υπολογιστών, δηλαδή δραστηριότητες προσανατολισμένες στη χρήση γλωσσών.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο λόγος ήταν το κύριο μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και ο λόγος ήταν ο τύπος που βελτιώθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, οι σωματικές δραστηριότητες και η υγιεινή του ύπνου συνέβαλαν λιγότερο στην ενίσχυση του ψυχικού λεξικού. Τα οφέλη από τη μελέτη μας είναι διπλά: οι ηλικιωμένοι με MCI οφελούνται σημαντικά από μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις.

Η σωστή διατροφή σε ηλικία 20, 30 και 40 χρόνων - Αναλυτικό πλάνο

Επιπλέον, ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με τη δια βίου εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα προσαρμοσμένα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της μεγάλης γνωστικής ικανότητας πελατών.

ΣΤΟΧΟΙ: Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της κλινικής θεραπείας σε ηλικιωμένους, αλλά τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένα στην Ελλάδα.

Έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα αλλά δεν έχουν επικυρωθεί. ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, ένα από νοσηλευόμενους ασθενείς σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και το άλλο από ηλικιωμένους που ζούσαν στην κοινότητα.

Έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα Ενδιαφέρον για την έρευνα Η έρευνα για τη γήρανση στην Ελλάδα είναι αρκετά αναπτυγμένη και παράγεται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, νοσοκομεία.

#Λίπος Instagram posts - 8kb.es

Όλες οι προαναφερόμενες ερευνητικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά. Ευπάθεια και καρδιαγγειακή αποκατάσταση: Κάλεσμα για δράση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Προληπτικής Καρδιολογίας Ενδιαφέρον για την έρευνα Η ευπάθεια είναι ένα γηριατρικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα και μειούμενη λειτουργία πολλαπλών φυσιολογικών σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep. Υπάρχουν δύο μοντέλα μελέτης της ευπάθειας, το φαινοτυπικό πρωτογενής ευπάθεια και το αθροιστικό έλλειμμα δευτερογενήςενώ έχουν προταθεί και σταθμιστεί εργαλεία μέτρησής τους.

Η ευπάθεια θεωρείται προγνωστικός παράγοντας των θεραπευτικών αποτελεσμάτων πολλών παθήσεων, μεταξύ αυτών και των καρδιαγγειακών προβλημάτων. Είναι σημαντικό να μελετηθεί πως η ευπάθεια αλληλεπιδρά με τις μεθόδους καρδιαγγειακής αποκατάστασης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται επιτυχώς στη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων.

Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων ήταν ένα εύκαιρο δείγμα, μη τυχαιοποιημένο, που βασίστηκε κυρίως στη επισκόπηση του πεδίου των μελών «EUNAAPA ». Το να βρεθούν εμπειρογνώμονες με κυβερνητικό υπόβαθρο αποδείχθηκε πολύ δύσκολο στις περισσότερες χώρες βλ. Εθνικές Εκθέσεις και Πίνακα 2και η διαφοροποίηση μεταξύ των οργανωτικών επίπεδων κατέληξε να θεωρείται ελαφρώς προβληματική, καθώς πολλοί από τους ερωτηθέντες αυτό-εκτιμούνται ως ειδικοί τόσο για τις εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

Περιγραφή προϊόντος

Αρκετές χώρες κατέγραψαν δυσκολίες όσο αφορά την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ενώ δύο χώρες είχαν μόνο τέσσερις ερωτηθέντες εμπειρογνώμονες. Ωστόσο, όλοι οι τομείς και στα δύο επίπεδα έχουν καλυφθεί από την έρευνα, και στο συνολικό αρχείο υπάρχουν δεδομένα από εμπειρογνώμονες. Αποδείχθηκε επίσης, ότι στις διάφορες χώρες, τα επαγγέλματα των εμπειρογνωμόνων διέφεραν. Η αναλογία μέσης προς ύψος ξεπερνά τους κλασικούς ανθρωπομετρικούς δείκτες στην πρόβλεψη της επιτυχούς γήρανσης σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Όσο υψηλότερο είναι το προσαρμοσμένο R2 τόσο μεγαλύτερη είναι η επεξηγηματική ικανότητα. Τα παρόντα ευρήματα έχουν σημαντική σημασία για τη δημόσια υγεία για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της κατανομής της μάζας σώματος στη διαδικασία της γήρανσης Η ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας συνδέεται με τη βαθμολογία των ευάλωτων εθελοντών- Έρευνα σε 13 σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο Ενδιαφέρον για την έρευνα Στόχοι: Η αξιολόγηση της ευπάθειας των γηριατρικών ασθενών με καρκίνο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αντικαρκινικής σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep με μέγιστα αποτελέσματα και ελάχιστες παρενέργειες.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο η βαθμολογία του ευάλωτου δείγματος VES σχετίζεται με την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο. Υλικά και Μέθοδοι: Αυτή ήταν μια προοπτική μελέτη παρατήρησης που περιελάμβανε ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένη καρκινική νόσο, που παραπέμφθηκαν στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας για να λάβουν ριζική ή παρηγορητική ακτινοθεραπεία από το έως το Τα έντυπα VES συμπληρώθηκαν πριν την έναρξη της ακτινοθεραπείας και οι βαθμολογίες προσδιορίστηκαν σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία βαθμολόγησης.

Η συσχέτιση μεταξύ των υψηλότερων αποτελεσμάτων του VES και της μη ολοκλήρωσης της ακτινοθεραπείας ήταν ανεξάρτητη από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, οι συν-νοσηρότητες, ο τύπος ακτινοθεραπείας και η παρουσία παρενεργειών. Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με υψηλότερες βαθμολογίες VES είχαν αυξημένη πιθανότητα να μην ολοκληρώσουν την ακτινοθεραπεία στη μελέτη μας και αυτό το αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ολοκλήρωση της Ακτινοθεραπείας.

Η στάθμιση των ερωτηματολογίων ακράτειας της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής στα Ελληνικά. Τα ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν στα Ελληνικά και πίσω στα Αγγλικά, και στη συνέχεια δοκιμάστηκαν σε γυναίκες.

Η δίαιτα της λαχανόσουπας για γρήγορο αδυνάτισμα σε επτά ημέρες

Όλα τα ερωτηματολόγια βρέθηκαν με πολύ καλή εγκυρότητα περιεχομένου, καθώς και εσωτερική συνοχή με τον α του Cronbach από 0, Η σχέση της γνωστικής γήρανσης με την οσφρητική ικανότητα: Σύγκριση νέων, μεσηλίκων και ηλικιωμένων ως προς την ικανότητα ταυτοποίησης οσμών. Ενδιαφέρον για την έρευνα Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει τη σχέση της γνωστικής γήρανσης με την οσφρητική ικανότητα.

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 75 άτομα ηλικίας 20 έως 90 ετών, κατανεμημένα ισομερώς σε τρεις ομάδες με βάση την ηλικία: στους «Νέους Ενήλικες» ετώνστους «Μεσήλικες» ετών και στους «Ηλικιωμένους» ετών. Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν δοκιμασίες μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών, μια δοκιμασία μέτρησης της εργαζόμενης μνήμης και η σχεδιασμένη και αναπτυγμένη για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, Δοκιμασία Οσφρητικής Ταυτοποίησης ΔΟΤ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνωστική γήρανση συνδέεται αρνητικά με την οσφρητική ικανότητα.

Πόσες θερμίδες θα πάρουμε

Ειδικότερα, διαφάνηκε ότι σε σύγκριση τόσο με τους νέους όσο και με τους μεσήλικες, οι ηλικιωμένοι έχουν σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep χαμηλότερη ικανότητα ταυτοποίησης οσμών. Επίσης, βρέθηκε ότι η προϊούσα ηλικία συνδέεται με έκπτωση των υψηλής ιεραρχίας γνωστικών λειτουργιών, κι αυτές συνδέονται με την οσφρητική ικανότητα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί εμπλεκόμενη μεταβλητή στις σχέσεις αυτές. Κατονομασία ουσιαστικών και ρημάτων σε τυπικό γηριατρικό πληθυσμό. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις αλλαγές στην κατανόηση και την παραγωγή λόγου, στις δυσκολίες λεξικής ανάκλησης και ειδικότερα στην κατονομασία αντικειμένων ουσιαστικών και δράσεων ρημάτων.

Προσβολή στο διαδίκτυο

Αρχικά, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη γήρανση και επιχειρείται η ερμηνεία τους στη βάση θεωρητικών μοντέλων παραγωγής λέξεων.

Σε δεύτερη φάση, γίνεται αναφορά στην πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής αντικειμένων και δράσεων σε «φυσιολογικούς» ηλικιωμένους ενήλικες. Κλινικής αιτιολόγηση και Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας: Ένα συνδετικό πλαίσιο Ενδιαφέρον για την έρευνα Η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας ICFέχει προωθηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την αξιολόγηση των γηριατρικών συνθηκών εις ότι αφορά τους επαγγελματίες της υγείας, από την εισαγωγή του το Το πλεονέκτημα της ICF είναι ότι είναι ένα ευρέως και καθολικά αποδεκτό σύστημα αναφοράς το οποίο αξιολογεί όλες δίαιτα aip πτυχές της ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου.

Στο μοντέλο του ICF, οι παράπλευροι παράγοντες περιβάλλον, προσωπικά αντιπροσωπεύουν το πλήρες ιστορικό της ζωής ενός ατόμου καθώς και την κατάσταση διαβίωσης, ενώ παράλληλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και ως εκ τούτου στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Αυτό σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep άρθρο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η σχέση μεταξύ της μεθόδου αξιολόγησης ICF και της κλινικής αιτιολόγησης, μπορεί να οδηγήσει σε ένα μοντέλο που θα μπορούσε να καθοδηγήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep θεραπεία.

Η ενσωμάτωση του ICF στην πράξη, μέσω της κλινικής συλλογιστικής, θα ενθαρρύνει την αποδοτικότητα των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης μέσω μιας κατάλληλης αξιολόγησης των πόρων σε σχέση με τα διαθέσιμα μέσα. Μέσα αξιολόγησης κινδύνου για τον έλεγχο της οστικής πυκνότητας σε έναν πληθυσμό της Μεσογείου Ενδιαφέρον για την έρευνα Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την ισχύ έξι εργαλείων ελέγχου της οστεοπόρωσης σε γυναίκες στην Ελλάδα. Τα δεδομένα τα σχετικά με διάφορους παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης συλλέχθηκαν από σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep όχι θηλασμό ηλικίας ετών οι οποίες υποβλήθηκαν σε εξέταση απορρόφησης με ακτίνες Χ σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep ενέργειας DEXA.

Χρησιμοποιήθηκαν έξι εργαλεία ανίχνευσης παράγοντα κινδύνου οστεοπόρωσης σε αυτό το δείγμα, για να αξιολογηθεί η απόδοσή τους και να επιλεγεί σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep καταλληλότερο εργαλείο για τον πληθυσμό της μελέτης.

Μετάφραση και επικύρωση της «Σύντομης δοκιμής διαγνωστικής δυσφαγίας στο κρεβάτι» σε ελληνικό δείγμα νευρολογικών ασθενών Η δυσφαγία μπορεί να γίνει απειλητική κατάσταση εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε πρώιμο στάδιο.

Οι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται απλά, γρήγορα και αξιόπιστα εργαλεία για την άμεση αξιολόγηση της δυσφαγίας στην καθημερινή τους κλινική πρακτική. Το BBDST-R περιέχει οκτώ αντικείμενα, και μια θετική σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep σε ένα αντικείμενο υποδηλώνει ότι ο ασθενής βοηθώντας το μωρό μου να χάσει βάρος να έχει δυσφαγία. Η τελική εκτίμηση του ερευνητή σχετικά με την παρουσία ή την απουσία δυσφαγίας συγκρίθηκε με την ιατρική διάγνωση όπως καθορίστηκε από έναν γιατρό, η οποία τέθηκε ως σημείο αναφοράς.

Η αξιολόγηση του BBDST-R πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη της διαγνωστικής ακρίβειας σύμφωνα με τις οδηγίες για τα μέτρα διαγνωστικής ακρίβειας. Η εσωτερική συνέπεια καθορίστηκε μέσω του Cronbach's Alpha.

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας της Cronbach Alpha για τα 8 στοιχεία αυτού του εργαλείου παρουσίασε σχεδόν εξαιρετική τιμή 0, Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι το BBDST-R είναι αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της δυσφαγίας σε ασθενείς που εισάγονται σε ελληνικά νοσοκομεία και σε άτομα που ζουν στην κοινότητα.

Μετάφραση και προκαταρκτική επικύρωση της Ελληνικής έκδοσης της Απογραφής Ξηροστομίας στους ηλικιωμένους Ενδιαφέρον για την έρευνα Ο Γηριατρικός Δείκτης Αξιολόγησης της Ορθής Υγείας GOHAI έχει αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των προβλημάτων της στοματικής υγείας από τους ηλικιωμένους.

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν να μεταφράσει το GOHAI στην ελληνική γλώσσα, να προσαρμόσει την ελληνική εκδοχή πολιτιστικά και να προβεί σε προκαταρκτική επαλήθευση σε έναν ηλικιωμένο ελληνικό πληθυσμό. Υλικά και μέθοδοι: Το GOHAI μεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά από δύο δίγλωσσους μεταφραστές και στη συνέχεια μεταφράστηκε ξανά.

Η μεταφρασμένη έκδοση διεξήχθη σε ένα δείγμα ηλικιωμένων. Αξιολογήθηκε η εσωτερική αξιοπιστία της συνέπειας και η ανάλυση των κύριων συνιστωσών με την εναλλαγή του Σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep. Εκτιμήθηκε η ταυτόχρονη και διακριτική εγκυρότητα και αξιοπιστία δοκιμής-επανεξέτασης.

σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep φόρουμ διατροφής με πίτουρο βρώμης

Πραγματοποιήθηκαν επίσης περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και ανάλυση μεταξύ των μεταβλητών. Αποτελέσματα: Η GOHAI έδειξε ικανοποιητική εσωτερική συνοχή Cronbach's a: 0,88ενώ η διερευνητική παραγοντική ανάλυση αποκάλυψε τρεις παράγοντες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Η κλίμακα έδειξε ικανοποιητική ταυτόχρονη εγκυρότητα με σημαντικές συσχετίσεις με τις γενικές ερωτήσεις ενός θέματος.

Η διακρίνουσα εγκυρότητα ήταν αποδεκτή, προσδιορίζοντας τις διαφορές σε σχέση με τις ιατρικές καταστάσεις και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Συμπεράσματα: Η αποδεκτή εσωτερική συνοχή και εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης του GOHAI που καταγράφεται στην παρούσα μελέτη ενθαρρύνει τη χρήση της σε ηλικιωμένους. Η παρούσα μετάφραση του GOHAI αξίζει περαιτέρω έλεγχο σε μια μεγαλύτερη κοόρτη καθώς και σε ένα γηριατρικό πλαίσιο. Μετάφραση και ψυχομετρική αξιολόγηση των ελληνικών σύντομων εκδοχών δύο ερωτηματολογίων σχετικά με την κατάσταση και ποιότητα ζωής για γυναίκες με διαταραχές του πυελικού εδάφους τα PFDI και PFIQ Σκοπός της μελέτης ήταν η σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep προσαρμογή, επικύρωση και ψυχομετρική αξιολόγηση στα Ελληνικά δύο αυτο-συμπληρούμενων ερωτηματολογίων για χρήση σε ασθενείς με διαταραχές του πυελικού εδάφους: του ερωτηματολογίου για τη Δυσφορία του Πυελικού Εδάφους PFDI και του ερωτηματολογίου για τις Επιπτώσεις των Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους PFIQ Συνολικά γυναίκες με διαταραχές του πυελικού εδάφους συμμετείχαν στην ομάδα Α για την αξιολόγηση.

Τέλος, 85 γυναίκες ομάδα Β χειρουργήθηκαν για το πρόβλημα που παρουσίαζαν και συμμετείχαν στην αξιολόγηση της απαντητικότητας, η οποία βρέθηκε πολύ καλή για τις παθήσεις που διορθώθηκαν, όπως πρόπτωση μήτρας και ακράτεια ούρων.

Ωστόσο, φτωχή απαντητικότητα σημειώθηκε στην ορθοκολική-πρωκτική κλίμακα του PFDI, ενώ η ορθοκολική-πρωκτική κλίμακα του PFIQ-7 αποδείχτηκε πώς ήταν μη δεκτική σε αλλαγές.

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση του συνδρόμου της ευθραυστότητας είναι ποικίλοι και σύμφωνα με τις συνεχείς έρευνες που αφορούν στο συγκεκριμένο σύνδρομο, ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του συνδρόμου της ευθραυστότητας και η μοντελοποίησή του, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τους ποσοτικούς όσο και τους ποιοτικούς δείκτες που συμβάλλουν στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Στο άρθρο 15 παρ.

Οι διαφορές στην ποιότητα ζωής και η μοναξιά μεταξύ των ηλικιωμένων Ενδιαφέρον για την έρευνα Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει τις διαφορές στην ποιότητα ζωής και τη μοναξιά μεταξύ των ηλικιωμένων. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από άτομα ηλικίας ετών από την Ελλάδα. Η ποιότητα ζωής υπολογίστηκε μέσω του δείκτη ποιότητας ζωής, της μοναξιάς μέσω της κλίμακας μοναξιάς UCLA και των δημογραφικών χαρακτηριστικών με ένα ερωτηματολόγιο.

Ως προς την ποιότητα της ζωής, οι άντρες είχαν υψηλότερες βαθμολογίες από τις γυναίκες. Επιπλέον, ο διαζευγμένος είχε καλύτερη ποιότητα ζωής από ό, τι ο χήρος, αλλά χωρίς καμία σημασία.

σχετικά με το πρόγραμμα απώλειας βάρους snep τρέξτε και χάσετε βάρος

Οι διαζευγμένοι είχαν χαμηλότερη μοναξιά από τους χήρους, αλλά χωρίς σημασία. Η εσωτερική συνοχή των υποκλιμάκων του δείκτη ποιότητας ζωής ήταν από 0. Συμπερασματικά, οι αντιλήψεις των ηλικιωμένων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους μπορούν να καθοδηγήσουν τους επαγγελματίες να εντοπίσουν τα πραγματικά ελλείμματα στην καθημερινή διαβίωση των ηλικιωμένων και τελικά να διαμορφώσουν κατάλληλα προγράμματα επανένταξης.

Ολοκληρωμένη γηριατρική αξιολόγηση για ηλικιωμένους ενήλικες που εισάγονται σε νοσοκομείο Ενδιαφέρον για την έρευνα H Γηριατρική Αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων υγείας, της πρόληψης απώλειας λειτουργικότητας, την εξάρτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής Η Ολοκληρωμένη Γηριατρική Αξιολόγηση ορίζεται ως μια διεπιστημονική αξιολόγηση στην οποία τα πολλαπλά προβλήματα των ηλικιωμένων ασθενών διαγνώσκονται, περιγράφονται και εξηγούνται, αν είναι δυνατόν, και στην οποία οι δυνατότητες και τα δυνατά σημεία του προσώπου καταλογογραφούνται, οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών αξιολογούνται και αναπτύσσεται ένα συντονισμένο σχέδιο φροντίδας το οποίο θα εστιάσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τα προβλήματα του ατόμου.